Ustawa o ochronie lokatorów, wypowiedzenie umowy najmu. Rosną ceny najmu mieszkań i lokali. Coraz większa sprzedaż małych mieszkań. Kominek w bloku mieszkalnym. lokale konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Konin Nieruchomości Lokale

domy jednorodzinne w budownictwie

Przebudowa - to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

finanse: domy, mieszkania

Pożyczka hipoteczna - na jaki okres - Okres kredytowania jest różny w bankach, maksymalny możliwy dostępny obecnie na rynku to około 40 lat. Należy jednak pamiętać, że większość banków udziela kredytu przy założeniu, że wiek najstarszego kredytobiorcy i okres kredytowania nie przekraczają 80 lat.

ubezpieczenia - nieruchomości

system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko - system, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest według wysokości prawdopodobnej maksymalnej szkody, która może powstać wskutek jednego zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia.

Ustawa o ochronie lokatorów, wypowiedzenie umowy najmu

Ustawa o ochronie lokatorów reguluje zasady wypowiedzenia umowy najmu. Należy zwrócić uwagę, że wynajmujący nie ma innych możliwości wypowiedzenia umowy, a wszelkie zapisy w umowie sprzeczne z poniższymi zasadami są nieważne. Zgodnie z ustawą wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokona... » więcej

Rosną ceny najmu mieszkań i lokali

Pośrednicy nieruchomości sugerują, że w tym roku we wszystkich większych miastach ceny najmu mieszkań będą o kilkadziesiąt złotych wyższe niż obecnie. Dotyczy to zarówno kawalerek, jak i większych mieszkań. Przewidywany zastój sprzedaży mieszkań nie spowodował większego wzrostu czynszów za wynajem ... » więcej

Coraz większa sprzedaż małych mieszkań

Pośrednicy i agencje nieruchomości uważają, że obecny kryzys w gospodarce światowej oraz coraz bardziej realna groźba nadejścia jego kolejnej fali sprawiają, że Polacy obecnie poszukują lokali mieszkalnych o mniejszym metrażu, niż wcześniejszych latach, a więc okresie bumu na rynku nieruchomości. P... » więcej

Kominek w bloku mieszkalnym

Ostatnio spotyka się dużo osób będących właścicielami swoich mieszkań, że chciałoby się czuć jak w domu jednorodzinnym i zamontować w nim kominek. Czasami jest to możliwe ale wymaga spełnienia szeregu warunków zapisanych w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawi... » więcej

lokale konin, mieszkania nieruchomości

lokale konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkanie w budownictwie

Budynek pasywny - W teorii to dom, który do ogrzania lub ochłodzenia nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz. Optymalną temperaturę otrzymuje się dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i energii wytworzonej przez sam budynek, znajdujące się w nim urządzenia i ludzi. W praktyce pomieszczenia trzeba dogrzewać. Dzięki dużej redukcji zapotrzebowania na ciepło nie stosuje się tradycyjnego systemu grzewczego, ale w razie potrzeby pomieszczenia dogrzewa się powietrzem wentylacyjnym.

Ściana szczelinowa - Pojęcie odnosi się do dwóch odmiennych typów ścian

  1. ściana z betonu lub żelbetu formowana bezpośrednio w szczelinie w gruncie, stosowana w budynkach z głębokimi podziemiami, do zapewnienia stateczności skarp i nabrzeży. Jej wykonanie obejmuje głębienie szczeliny, wstawienie elementów rozdzielczych, zbrojenie oraz betonowanie.
  2. ściana zewnętrzna budynków mieszkalnych, składająca się z dwóch równoległych murów, trwale połączonych ze sobą kotwami lub zbrojeniem w spoinach wspornych. Przestrzeń pomiędzy murami może być niewypełniona lub wypełniona materiałem termoizolacyjnym.

prawo: kupno gruntu, działki

Ewidencja gruntów i budynków - Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne, udzielane są odpłatnie.

nieruchomości mieszkania w ubezpieczeniach

suma ubezpieczenia - w ubezpieczeniu mienia określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, wówczas górną granicę odpowiedzialności za daną szkodę stanowi ustalony limit.

finanse: domu, mieszkania

Wskaźnik LTV - LTV (z ang. loan to value) jest to wskaźnik, który określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia (czyli np. wartości nieruchomości). Służy przede wszystkim do ustalania wysokości oprocentowania. Im niższy jest współczynnik LTV, tym niższe oprocentowanie może zaproponować bank. Zwyczajowo przy LTV przekraczającym 80%, banki wymagają dodatkowego ubezpieczenia tzw. brakującego wkładu własnego.

Hipoteka - sposób zabezpieczenia kredytu na nieruchomości. Bank wpisuje hipotekę na swoją rzecz w dziale IV księgi wieczystej na wypadek sytuacji, gdyby kredyt nie był spłacany. Wtedy bank może przejąć nieruchomość. Jest pierwszy w kolejności do zaspokojenia wierzytelności. Istnieją dwa rodzaje stosowanych przez bank hipotek: zwykła i kaucyjna. Pierwsza wymieniona hipoteka, zwykła określa dokładną kwotę zobowiązania, zaś hipoteka kaucyjna określa najwyższą możliwą kwotę w momencie, gdy nie jest znana dokładna kwota zobowiązania. Jeżeli zabezpieczenie kredytu jest na więcej niż jednej nieruchomości możliwe jest także wystąpienie hipoteki łącznej.

Konin Nieruchomości Lokale © 2019

Coraz większa sprzedaż małych mieszkań. Rosną ceny najmu mieszkań i lokali. Ustawa o ochronie lokatorów, wypowiedzenie umowy najmu. Kominek w bloku mieszkalnym. lokale konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana